Kezdőlap


 

2016.01.18. Igazgató pályázati kiírása 

Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, mint Fenntartó pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.) igazgatói feladatainak betöltésére.


Pályázati feltételek: 

református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság
egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség
legalább 10 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
pedagógus közoktatási vezető szakvizsga
magyar állampolgárság
erkölcsös életvitel, rendezett magánélet
vezetésre való alkalmasság
büntetlen előélet


Előnyben részesülhet:

legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett vezetői gyakorlat
a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai gyakorlat
legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete (angol, német, francia, stb.)

 

Pályázathoz csatolni kell:

lelkészi ajánlás
szakmai önéletrajzot
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot
a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatát
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Az ellátandó munkakör Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium igazgatói feladatainak ellátása munkaviszony keretében.


A munkakörbe tartozó főbb feladatok: 

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért.
Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A Fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról.
Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát.
Köteles biztosítani, hogy az általa vezetett intézmény a Magyarországi Református Egyház törvényeinek megfelelően és erkölcsi értékének szellemében és Magyarország törvényei szerint működjön.


Bérezés: 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján
Álláshely betölthető: 2016. augusztus 16.-tól
A megbízás időtartama: 5 év (2016. augusztus 16. – 2021. augusztus 15.)
Pályázat benyújtási határideje: 2016. május 31.
Pályázat elbírálási határideje: 2016. június 30-ig
Pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.