Keresztelés

A keresztség örök szövetség Jézus Krisztussal, az Istennel járt út egyik első állomása. Hálás a szívünk, amennyiben a szülők gyermekeiket e sákramentumban
kívánják részesíttetni, vagy valaki felnőttként kíván e pecséttel az Isten közösségébe
tartozni.

Jézus Krisztus feltámadása után, mennybemenetele előtt ezekkel a szavakkal küldi ki tanítványait: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18-20)

A keresztség sákramentuma – az úrvacsorai közösséggel egyetemben – annak a jele, hogy Istenhez tartozunk, vele és anyaszentegyházával közösségünk van.

Az alábbiakban a keresztségről, annak menetéről olvashatnak.

Gyermekkeresztelői adatlap
Felnőttkeresztelői adatlap
Scroll to Top