Keresztelő, gyermekek keresztelése

Kedves keresztelőre készülő Család!

Életetek egyik legfontosabb döntését hozzátok azzal, hogy gyermeketeket gyülekezetünkben megkereszteltetitek, és őt hitben nevelitek. A keresztség nem egyszeri alkalom csupán, hanem Istenünkkel járt út első állomása, egy út kezdete, melyen gyermeketeket vezetitek.

Az alábbiakban összefoglaltuk az ótemplomi gyülekezetünkben keresztséggel kapcsolatos tudnivalókat.

Mi a keresztség?

Keresztelői istentisztelet menete

Keresztelők lehetséges időpontjai

A keresztelést vasárnap délelőtti istentiszteleteken tartjuk. (Kivételes esetekben csütörtökön a kora esti, hétközi istentiszteleten.) Karácsony, húsvét és pünkösd első napján keresztelési szolgálatot nem végzünk. Egy istentiszteleten akár több gyermeket több családból is keresztelünk.

Keresztelő előtti teendők

Kapcsolatfelvétel

Kérjük a családokat, hogy legalább 5–8 héttel a keresztelő előtt jelezzék szándékukat, vegyék fel a kapcsolatot a gyülekezettel, és tájékozódjanak a keresztelő menetéről, feltételeiről, a lehetőségekről! Ekkor meg tudjuk beszélni az egyéni eseteket is, hogy milyen módon van lehetőség keresztelésre, lakhelyileg, felekezetileg milyen feltételei vannak a keresztségnek, szükség van-e egyéb előzetes felkészülésre a szülők részéről(pl. felnőttkonfirmáció).

Kapcsolódás a közösséghez

A keresztelő a gyülekezetünk ünnepe is, a közösség is fogadalmat tesz a keresztelő alkalmával. Kérjük a családokat, hogy ha nálunk szeretnék gyermeküket megkereszteltetni, és még nincs kapcsolatuk a gyülekezetünkkel, kezdjenek el járni közösségünkbe. A keresztelő előtt vegyenek részt istentiszteleteinken – vasárnap 9.30 órakor a templomban –, hogy megismerkedjenek gyülekezetünkkel. Ez után kerülhet sor a keresztelői felkészítésre.

Felkészülés a keresztelőre

A gyermekkeresztség bejelentését követően a keresztelést megelőzően a szolgálatot végző lelkipásztor családlátogatás alkalmával (20-40 perc) elmondja részletesen a kereszteléssel kapcsolatos tudnivalókat.

Ennek időpontját közösen egyeztetjük, illetve a részleteket az első találkozáskor beszéljük meg.

Adminisztráció

A keresztelő anyakönyvezéséhez keresztelői adatlapot kell kitölteni. Keresztelői adatlap letöltése

(2021 óta vasárnap délelőtti istentiszteleteinket a YOUTUBE videocsatornánkon https://www.youtube.com/VasarhelyiOtemplom egy rögzített kamerával élőben közvetítjük. Korábbi keresztelési alkalmak visszakeresve, megtekinthetők. Hang- és képfelvételt a család csak a keresztelői szolgálatról külön, az istentisztelet rendjét nem zavarva készíthet.)

A bejelentkezéssel együtt a szülők tudomásul veszik a keresztelésről készített felvétel nyilvánosságát, valamint azt, hogy a gyermek adatai az 1747-től nyilvántartott keresztelési anyakönyveinkbe és elektronikus nyilvántartásunkban bekerül, amit az egyházközség zártkörűen kezel, és kizárólag a gyermekkel és a szülőkkel való kapcsolattartásra használ fel.

A keresztség sákramentum, annak kiszolgáltatása ünnep mindannyiunk számára, így költséggel nem jár. (A gyülekezet közössége a keresztelési családtól arra a vasárnapra úrasztali virágdíszt köszönettel elfogad.)

Mi történik a keresztelő után?

A keresztelő után támogatni, segíteni szeretnénk a családokat, ahogyan arra fogadalmat teszünk. Szeretnénk, ha a családok nem maradnának egyedül a hitben nevelés, gyermeknevelés útján, hanem segítséget kapnának ahhoz, hogy szilárd értékrendű, erős identitású gyermekeket neveljenek. Ehhez közösségre van szükség, ahol a kisgyermek megerősödik, és családja támogatást, befogadást élhet meg.

Szeretettel várjuk a családot alkalmainkra. Istentiszteleteinken, kisközösségeinkben megtapasztalhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül, összetartozunk, egy nép tagjai vagyunk. Városunkban református és más keresztyén óvodák találhatók. Három köznevelési és gyógypedagógiai intézményünk (Szőnyi, Bethlen, Aranyossy) nyitott szívvel várja az érdeklődő családokat. Ezekben a köznevelési intézményekben gyermekeink áhítatokon, hittanórákon, istentiszteleteken és egyéb alkalmakon a Biblia alapvető tanításaival, hitbeli kérdésekkel foglalkozhatnak, még közelebb kerülhetnek
Krisztus szeretetéhez. A konfirmációval a gyermekek a keresztség után a második sákramentumban is részesülnek: úrvacsorát vehetnek, a gyülekezet felnőtt, szolgálattevő és alkotó tagjaivá válnak.

Gyülekezetünk nyitott, befogadó közösség, ezért szeretettel várunk minden családot, aki szeretne közösségünkhöz kapcsolódni.

A fenti információkkal kapcsolatban kérdések esetén kereshető:
hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
+36 62 241 817
+36 30 3260418

Felnőttek keresztelése és konfirmációja

A felnőttek felkészítése konfirmációra (és keresztelésre annak, aki még nincs megkeresztelve) a felnőtt bejelentkezését követően történik. A csoportban – két, három fő esetén indítunk csoportot – megismerkedünk a keresztyén hit alapvető igazságaival és üzenetével. A konfirmációra való végleges jelentkezést csak a csoportos felkészítés végén kell eldönteni. A csoportba azokat is várjuk, aki már konfirmáltak, de szeretnék
újra átgondolni és rendszerezni a hitről szóló ismereteiket. Keresztyén hitünk igazságait a Heidelbergi Káté tartalmazza a református tanítások közérthető összefoglalásaként.
A csoport a megbeszélést követően közös megegyezés alapján, általában a kora esti órákban tartja alkalmait. A csoportot a gyülekezet lelkipásztora vezeti.
Jelentkezés a felkészítésre: Felnőttkeresztelői konfirmációi adatlap letöltése

Kapcsolat

A fenti információkkal kapcsolatban kérdések esetén kereshető:

hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
+36 62 241 817
+36 30 3260418

Scroll to Top