HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-ÓTEMPLOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Hódmezővásárhelyi Református Egyházi Gyűjtemény

Malom utcai telephely

A Hódmezővásárhelyi Református Egyházi Gyűjtemény anyagának megtekintése, kutatása a Malom utcai telephelyen bejelentkezést követően a nyitva tartás időszakában biztosított.

Bejelentkezni személyesen, telefonon illetve e-mailben van lehetőség:

Lelkészi Hivatal (Zrínyi u. 5.),

hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu

06 62/241-817, illetve +36 30 2365463

Nyitva tartás:

Hétfő-Péntek
8-00 – 16-00-ig

Szombat
előzetes bejelentkezés alapján

Vasárnap
Nincs ügyfélfogadás

Hódmezővásárhelyi Református Egyházi Gyűjtemény

Hódmezővásárhelyi Református Egyházi Gyűjtemény

2022 januárjában az egyházközség intézményeiben több éves tervezgetés teljesedett ki azzal a kezdeményezéssel, hogy a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Egyházközség megalapította a Hódmezővásárhelyi Református Egyházi Gyűjteményt.


Legfontosabb célja és hivatása a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség intézményeinek szolgálata, Hódmezővásárhely református és kulturális hagyományának és szellemiségének ápolása, feltárása és elérhetővé tétele.


A munkát a fenntartó egyházközség szervezésében, a város, a régió és az ország könyvtári és levéltári hálózatával együttműködve, korszerű technológia és a céljai iránt elkötelezett munkatársak alkalmazásával végzi, hogy a gyűjtemény használóinak elégedettségét, személyes fejlődését, élethosszig tartó tanulását elősegítse, a régió kulturális fejlődését előmozdítsa.


A célok megvalósulásához megújulásra és egységesítésre van szükség, ennek alapjai adottak, a gyűjtemény intézménye a tervek megvalósulásának formája.


Egységesítés a kezdeményezés kulcsa. Hat helyszínen, többféle állományt kell gondozni, úgy, hogy az elmúlt évtizedek stagnáló időszaka után mindenhol gyarapodás és megújulás folyamata zajlik. A polcokon ma már több, mint 114.000db könyv található, illetve 45,23fm levéltári anyag (858 kötet, 277 doboz, 8 csomó) a számos további gyűjteményi elem mellett, melyek képzőművészeti alkotások, tablók, és további iskolai vonatkozású tárak (természetrajzi múzeum, muzeális fizikaszertár).


A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégiumban található egyedi és értékes tanári könyvtári, levéltári állományának rendezése indukálta a megújulás legnagyobb lendületét, illetve, hogy idén 7. éve, hogy az egyházközség részt tud venni folyamatosan a kulturális közfoglalkoztatásban.


A 2022/23-as tanév, a tricentenáriumi emlékév ezt még tovább generálta, ahogy minden ehhez kapcsolódó alkalmon rá kell eszmélni, hogy valóban három évszázad hagyományát és tudását használhatjuk és gondozzuk. Ezek a gyűjteményi részek épp ennek a lenyomatai és értékei. Ha nem egységben gondolkodunk, fenntartani egyre nehézkesebb lesz, ha szeretnénk szinten tartani. Diákok, tanárok, kutatók és érdeklődők keresik a dokumentumainkat. Helytörténetileg megkerülhetetlen az állomány minden szegmense, illetve iskolatörténetileg is akkora korszakot tudunk képviselni az oktatatástörténetben, amely a témában nem elhanyagolható. Guttenberg-galaxisa ugyan digitális formát öltött napjainkra, de az írott és nyomtatott anyag már évszázadok óta bizonyít, ami optimizmusra ad okot.


Az állomány összetettségét a mellékelt szervezeti ábrán tagolva lehet látni.

A Malom utcai telephelyen kapott teret a Bethlen raktárkönyvtára, a levéltári állomány illetve a képtár is. A legaktívabb munka ezen a területen folyik. Hagyatékok feldolgozása, saját iratanyag leltározása, rendezése és elhelyezése volt az elmúlt év feladata.

Dr. Hegyi Ádám gyűjteményi előadó segítő iránymutatásával folyik a levéltári feldolgozó munka. Elsődleges szempontként a hosszútávú állagmegóvás a cél, illetve a rendezés és kutathatóvá tétel. A fondok kutathatók, de nem nyilvánosak. Jelenleg a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség irat-anyagának feldolgozása tart, ennek rendezése után a Bethlen Gimnázium dokumentumai következnek. Az ótemplomi iratok iktatva, rendszerezve kerülnek gondozásunkba, a gimnáziumi tételek nem. Ez az állományrész rendszerezést, válogatást, rendezést és feldolgozást is kíván. Mennyiségét és tartalmát tekintve is jelentős anyag.

(Lásd:

– Kaszap Mihály Csongrád Vmegyei főjegyző iratai 27 db. [1700-1800-as évekből],
– Ruttkayné: Kossúth Lujza 1893. dec. 1-én kelt levele Gosztonyi Sándorhoz Hódmezővásárhely akkori képviselőjéhez, 2 db.
– Habsburg-ellenes röpirat 1933-ból,
– József nádor okirata 1806-ból Tartalma: Testimoniales super constitutione procuratoria: nádori testimonialis ügyvéd vallásról,
– Szőrös András kötelezvénye.,
– Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek 1906 – 1948.
– 1690. aug.9., kézirat
– 1677. évből, okirat
– 1672-ből okirat,
– kézirat az 1636. évről,
– okmány 1610-ből,
– okirat az 1632. évből,
– oklevél 1622-ből,
– okirat az 1645. évből,
– Tiszavölgyi Társulat jegyzőkönyvének iratai 1840-47. 37 db.,
– Csernovics Péter iratai (rendezetlen iratok 1840 körüli évekből, papírdobozban),
– Kovács Ferenc irataiból fénymásolat 1843-as bécsi útjáról szóló feljegyzések (Másolata Földvári Lászlónál),
– Széchenyi István levele [papírdossziéba téve],
– Bíró Mihály kézírásában 1827-ből egy keresztelés adatai,
– Jókai Mór: a Kőszívű ember fiaiból 5 lap kézirat, Ajándékozta a gimn. tanári könyvtár számára özv. Feszty Árpádné, szül. Jókai Róza,
– Levelek Tölcséry István részére,
– Török Károly hmvásárhelyi író 15 db kézirata,
– A hmvásárhelyi Kovács család nemesi bizony[ság]a Csong[rád] m[egyé]től 1780. Sign.[…] Szeremlei [kézirat]
– Hódmezővásárhelyi lelkészek és rektorok jegyzéke (Bakócy János) [Kézirat, Hajdúböszörmény, 1896. márc. 17.]
– Presbiteri gyűlés jegyzőkönyvéből kivonat Kovács Ferenc és neje részére, díszes kivitelben; köszönet a főgimn. új szárnyának építésére tett alapítványért, stb.

Alaptevékenységként a gyűjtemény levéltára célként fogalmazta meg, hogy állományát folyamatosan fejleszti és a helyi igényeknek megfelelően alakítja; helyismeret információkat és dokumentumokat gyűjt.

Gyűjteményét feltárja, megőrzi, gondozza és az állomány védelméről gondoskodik.

A területén működő, illetőleg működött gyülekezetek, egyházi intézmények, illetve ezek jogelődjei történeti értékű iratait, dokumentumait, továbbá helyi jellegű levéltári anyagát gyűjti, ellenőrzi, feldolgozza és kutathatóságát biztosítja és megőrzi az illetékességi körében tartozó intézmények nem selejtezhető köziratait. Gyűjti (jogszabály alapján, vagy ajándékként átveszi, illetőleg megvásárolja), valamint ingyenes letétként megőrzi a maradandó értékű magániratokat. Az átvett, illetőleg a gyűjtött levéltári anyagot nyilvántartja, szakszerűen kezeli, biztonságosan megőrzi, és az őrizetében lévő levéltári anyagot – annak szükség szerinti átselejtezésével, rendezésével, valamint a tudományos igényű áttekintést biztosító segédletek készítése és közzététele útján – feldolgozza, s az anyag használatát lehetővé teszi. A megrongált, vagy pusztulásnak indult levéltári anyagának konzerválásáról és restaurálásáról gondoskodik, ezekről, illetőleg különösen jelentős levéltári anyagáról biztonsági másolatot készít, vagy készíttet.

A modernebb raktározási módok mellett, melyek segítik a feltárt iratanyag nagy mennyiségű tárolását, a Szeremlei Sámuel által készíttetett, de városunkból elszállított, majd újra „haza” hozott bútorzat is újra funkciójának megfelelően működik. Az egyházközség irat anyaga tárolására szolgál, bár már a Tiszántúli Egyházkerület által biztosított savmentes dobozokkal is védve. Összeállítva látszik, hogy sajnos ez nem a teljes bútorzat. A további részek fellelhetősége jelenleg nem ismert. A hozzánk került darabok tisztításra és részleges rekonstrukcióra kerültek. A hiányzó részleteket asztalos pótolta, javította, így a bútor állapota jelentősen javult.
Ez a bútor nem csak egy tárgyi hagyaték. Tartalma és az az időszak, amit képvisel helytörténetileg is jelentős. Szeremlei Sámuel 42 évig szolgálta Hódmezővásárhelyt, aki eközben olyan kortörténeti és várostörténeti műveket hagyott maga után, amely ma is kézzelfogható értéket és szintet képvisel. (Az intézményünknél maradt anyaga feldolgozásra vár, ennek egy része a gimnázium anyagában fellelhető jelenleg: A holdmezővásárhelyi református egyház történetéhez betűrendes adatok. Gyűjtötte: Dr. Szeremlei Sámuel. 561p., A hmvásárhelyi Kovács család nemesi bizony[ság]a Csong[rád] m[egyé]től 1780. Sign.[…] Szeremlei [kézirat].)

Tárgyi tartalma nagyrészt Debrecenben van elhelyezve, míg személyes irathagyatékának egy része a vásárhelyi levéltárban található meg.

Az állomány növekedésével a hely bővülésére is szükség volt/van. Ez a Malom utcai telephelyen valósítható meg, melynek alakulása egészen látványos volt ezáltal az elmúlt három évben.
A gyűjtemény minden egysége formálódik, gyarapodik. A 2022-es alapítás egy olyan kezdeményezés, amelynek eredménye lassan kezd megmutatkozni, az elmúlt 300 év kulturális nyomait őrzi és gondozza a következő nemzedékeknek.
Másolási szab. 2023 – Hódmezővásárhely
Kutatószolgálati adatkezelési tájékoztató
Kutatási szabályzat 2023 – Hódmezővásárhely – másolat
Scroll to Top